فراخـــوان بانک کارشناسان مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران
اظلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با طرح هاي تاييد صلاحيت نهادهاي بازرسي انرژي
اطلاعیه سازمان ملی استاندارد ایران(مرکز ملی تایید صلاحیت ایران)
اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص برنامه های تایید صلاحیت نهادهای بازرسی
اطلاعیه سازمان ملی استاندارد (مرکز ملی تایید صلاحیت)
اطلاعیه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران در خصوص نهاد های گواهی کننده سیستم مدیریت
اطلاعیه انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق نمونه
هشدار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در مورد تبلیغات نامتعارف برگزاری همایش ها و کنگره ها
اطلاع رسانی در خصوص شرایط مدرک تحصیلی پرسنل دست اندرکار نهادهای بازرسی آسانسور متقاضی تایید صلاحیت
اطلاعیه
اطلاعیه
اطلاعیه
تصمیم گیری در خصوص ابطال گواهینامه شرکت گواهی کننده کیفیت ارزیاب لیا
فراخوان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جهت انتخاب نهاد ارزیابی انطباق نمونه کشوری
اطلاع رسانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با مسولیت های حقوقی و قانونی ناشی از ارائه خدمات بازرسی توسط نهادهای بازرسی تایید صلاحیت شده
راه اندازی سامانه تایید صلاحیت
هشدار مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه درخصوص شرکت های بازرسی متقاضی تایید صلاحیت
اطلاعیه درخصوص عدم استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
1 2