دوشنبه 7 مهر 1399   08:06:511398/9/17 یکشنبه انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا - اقیانوسیه (APAC)...
بسمه تعالی

 
 انجام موفقیت آمیز ارزیابی همترازی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 
 
ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی همترازی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه از روز شنبه مورخ  1398/08/25 لغایت روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 انجام پذیرفت. این ارزیابی پس از گذشت چهار سال از ارزیابی اولیه، در راستای تمدید عضویت های کسب شده در اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه و مجمع بین المللی تایید صلاحیت، توسط 3 ارزیاب همتراز در زمینه های سیستم مدیریت کیفیت(QMS سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(FSMS) و سیستم مدیریت انرژی (EnMS) انجام پذیرفت.
پیرو اتمام ارزیابی و نتیجه موفقیت آمیز آن، تمدید گواهینامه موافقتنامه شناسایی چند جانبه (MRA)  اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC) با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انجام فرآیند تایید صلاحیت نهاد های گواهی کننده در زمینه های سیستم مدیریت کیفیت (QMS)، سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی(FSMS) و سیستم مدیریت انرژی (EnMS) در اجلاس سالیانه آتی این اتحادیه انجام خواهد شد.
بيشتر