دوشنبه 7 مهر 1399   10:20:52
1398/9/17 یکشنبه تصمیم گیری برای 14 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چهاردهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 139808/20. . .
چهاردهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 139808/20با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 4آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 6 آزمایشگاه  و تعلیق برای 1 آزمایشگاه و رفع تعلیق برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.
- آزمایشگاه پیشگامان رفیع ایرانیان(مپرا) (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
- آزمایشگاه بهینه سنجش صدرا (صدور) زمینه فعالیت: تجهیزات پزشکی
- آزمایشگاه آزمون گستر بندر (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
- آزمایشگاه به آزما آفرینان پارس کارا (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- بیولوژی و میکروبیولوژی- شیمی وپتروشیمی
- آزمایشگاه فرا آزما جنوب (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- نساجی و سلولزی
- آزمایشگاه آریا راما (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- بیولوژی و میکروبیولوژی
- آزمایشگاه شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
- آزمایشگاه اس جی اس ماهشهر(تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی وپتروشیمی
- آزمایشگاه اترک آزمون شرق (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی وپتروشیمی
- آزمایشگاه شوفاژ کار (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
- آزمایشگاهسوخت راکتور هسته ای(سوره)( تمدید و تغییر دامنه و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
- آزمایشگاه کوشش رادیاتور(تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
- آزمایشگاه پژوهشگاه آبزی پروری خلیج فارس و دریای عمان(تعلیق) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی
- آزمایشگاه مرجعان خاتم بندر امام خمینی(رفع تعلیق) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 
 
بيشتر