يكشنبه 3 شهريور 1398   16:58:56
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1398/2/2 دوشنبه انتقال گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم مدیریت انرژی
با توجه به انتشار نسخه جدید استانداردهای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی22000:2018)  ISO) سیستم مدیریت انرژی  50001:2018) ISO ) و دوره انتقال در نظر گرفته شده  توسط مجامع بین المللی، ضروری است متقاضایان و یا نهادهای گواهی‌کننده دارای اعتبار از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ارتباط با صدور گواهینامه های سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم مدیریت انرژی ، مطابق با خط‌مشی‌های مرکز ملی تایید صلاحیت به شماره‌های NACI-M08 وNACI-M09  اقدام نمایند. لذا نهادهای گواهی کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به آدرس naciportal.isiri.gov.ir، بخش مدارک، سازمان‌های گواهی‌کننده مراجعه و  نسبت به فرآیند انتقال استانداردهای مربوطه اقدام نمایند.
بيشتر