شنبه 18 مرداد 1399   13:46:18
1398/1/28 چهارشنبه صدور اولین گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاههای تشخیص طبی بر اساس الزامات استاندارد بین المللی INSO/ISO 15189 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
برای اولین بار در مركز ملي تاييد صلاحيت ایران، گواهینامه  تایید صلاحیت برای آزمایشگاه تشخیص طبی بر اساس الزامات استانداردINSO/ISO 15189   صادر شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: آزمایشگاه پیوند پس از ارسال مدارک و مستندات، توسط تیم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت مورد ارزیابی قرار گرفت و در تاریخ فروردین ماه گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس الزامات استاندارد INSO/ISO 15189 در زمینه های ذیل صادر گردید.
زمینه های مورد تایید: بیوشیمی، هورمون شناسی،  میکروب شناسی، انعقاد، هماتولوژی، مولکولی، ژنتیک، پاتولوژی.
بيشتر