دوشنبه 30 فروردین 1400   07:25:14
1397/12/6 دوشنبه اولین ارزیابی آزمایشگاههای تشخیص طبی بر اساس الزامات استاندارد بین المللی INSO/ISO 15189 توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
برای اولین بار در مركز ملي تاييد صلاحيت ایران، ارزیابی آزمایشگاههای تشخیص طبی بر اساس الزامات استاندارد INSO/ISO 15189   انجام شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود : آزمایشگاه پیوند پس از ارسال مدارک و مستندات ، و بررسی اولیه آنها توسط تیم ارزیابی ، در تاریخ 5 اسفند ماه توسط تیم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس الزامات استاندارد INSO/ISO 15189  در زمینه های ذیل مورد ارزیابی قرار گرفت .
زمینه های مورد درخواست: بیوشیمی، هورمون شناسی، میکروب شناسی، انعقاد، هماتولوژی، مولکولی، ژنتیک، پاتولوژی
بيشتر