سه شنبه 28 خرداد 1398   05:33:54
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/11/1 دوشنبه صدور چهارمین گواهینامه تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمون مهارت بر اساس الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC 17043ت وسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
  برای چهارمین بار در مركز ملي تاييد صلاحيت ایران، تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمون مهارت بر اساس الزامات استانداردISO/IEC 17043  انجام و گواهینامه صادر شد.
    به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم پس از ارسال مدارک و مستندات و ارزیابی توسط تیم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس الزامات استانداردISO/IEC 17043 1و ارائه شواهد مبنی بر صلاحیت برگزار ی آزمون های مهارت فرآورده های غذایی و آرایشی بهداشتی موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیتISO/IEC 17043 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمینه های مذکورگردید.
لازم به توضیح است استاندارد ISO/IEC  استاندارد بین المللی است که توسط مراکز اعتباردهی کشورها جهت تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمونهای مهارت مورد استفاده قرار می گیرد و تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمونهای مهارت عامل  موثری درپایش و  ارتقا سطح  کیفیت خدمات آزمایشگاهی کشور می باشد.
 
 
بيشتر