سه‌شنبه 19 فروردين 1399   09:24:15
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
* وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: مبنا دقیق پویا (تجدید)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام آزمایشگاه: رول محور سامان (صدور)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام آزمایشگاه: پنهــا
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام آزمایشگاه: صنایع مخابرات صاایران (صدور)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
 
نام آزمایشگاه: نام آوران شایان قدرت (صدور)
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
اعتبار تایید تا تاریخ:
کمیت:
تلفن و نمابر:
12345678910...>>>