شنبه 10 آبان 1399   20:39:09
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : آذربایجان غربی
نام آزمایشگاه: سنجش آزما سهند - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1404
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/04/17
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/04/16
کمیت: حجم، جرم، وزنه، شیمی، دما و رطوبت، ابعاد و دور.
تلفن و نمابر: 33455355 -044
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : مازندران
نام آزمایشگاه: سنجش گستر البرز - صدور سال 98
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1288
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1398/04/10
اعتبار تایید تا تاریخ: 1401/04/09
کمیت: جرم، حجم، نیـرو و فشار.
تلفن و نمابر: 332194761 -011
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : یزد
نام آزمایشگاه: رادمهر آزمون صحت کویر - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1408
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/04/17
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/04/16
کمیت: دما، ابعاد، فشار، شیمی، دور، اندازه گیری مقاومت زمین،
تلفن و نمابر: 035-35263790
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : اصفهان
نام آزمایشگاه: تسا کاشان - تمدید و گسترش دامنه سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/182
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1389/02/02
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/02/07
کمیت: ابعاد، گشتاور، فشار، ارتعاش، الکتریک،
تلفن و نمابر: 54443376 - 54442311- 031
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: آرمان محیط پاک ایرانیان - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI/Lab/1415
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/04/16
اعتبار تایید تا تاریخ: 1402/04/15
کمیت: اپتیک، گاز سنجی، دما، رطوبت، فشار، جرم، حجم، شیمی، سرعت سنجی، فلومتر هوا.
تلفن و نمابر: 56276954 -021
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه