سه شنبه 28 خرداد 1398   05:44:16
درباره ما
تاريخچه:
نظر به ضرورت تعاملات بين المللي و حفظ منافع جمهوري اسلامي ايران در عرصه رقابت هاي تجاري- بازرگاني در سطح ملي و بين المللي، دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب مصوبات نود و دومين و نود و سومين اجلاس شوراي عالي استاندارد در سال هاي 1374 و 1375 مسئوليت ارزيابي و تائيد صلاحيت نهادهاي ارزيابي انطباق را به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران واگذار نمود که متعاقب آن با تشخيص نياز به ايجاد يک نظام مستقل و بي طرف براي ارائه خدمات تائيد صلاحيت ، نظام تائيد صلاحيت ايران Iran Accreditation System(IAS) در سال 1375 تاسيس گرديد.
     نظام تائيد صلاحيت ايران در هفدهمين اجلاس مشترک IAF و ILAC  در سال 1382 برابر با سپتامبر 2003 (در براتيسلاوا اسلواکي) ، يادداشت تفاهمي (MOU) را  با مجمع بين المللي نهاد هاي تائيد صلاحيت ( IAF) امضا کرد و به عضويت اين مجمع درآمد.
     همچنين در سال 1384 نظام تائيد صلاحيت ايران به عضويت مجامع بين المللي PAC  و ILAC درآمد و اعتبار بين المللي نظام تائيد صلاحيت ايران در مجامع مذکور منوط به امضاي موافقت نامه شناسائي چند جانبه MLA و MRA  گرديد.
     ساختار نظام تائيد صلاحيت ايران پيرو تصويب نامه شماره 109124/ ت 43180 ک مورخ 18/05/1388 کميسيون امور زير بنائي دولت موضوع اصل 138 قانون اساسي و آئين نامه اجرائي ماده 33 با توجه به استانداردها و ضوابط بين المللي بازنگري و اصلاح گرديد و در سال 1389َبه مرکز ملي تائيد صلاحيت ايرانَNational Accreditation Center of Iran (NACI)  تغيير نام يافت. در همين راستا  در سال 1391 اين مرکز مطابق با ماده 7 آئين نامه فوقق الذکر در چارت سازماني سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان مرکزي مستقل و زير نظر مستقيم رئيس سازمان قرار گرفت.
اهداف:
1-    ايجاد و برقراري ساختار مناسب و منطبق با ضوابط و الزامات ملي و بين المللي به منظور اجراي بهينه وظايف مربوطه، عضويت در مجامع بين المللي PAC , ILAC , LAFو امضاي ترتيبات شناسايي هاي دوجانبه و چند جانبه با نهادهاي تاييد صلاحيت ساير کشورهاي جهان
2-    تائيد صلاحيت نهاد هاي ارزيابي انطباق با اعتبار بين المللي در داخل و خارج کشور در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در زمينه هاي آزمايشگاه هاي آزمون و کاليبراسيون، نهادهاي ارائه دهنده خدمات بازرسي و نهادهاي گواهي کننده محصول، اشخاص و سيستم هاي مديريتي
3-    ارتقاء قابليت اعتماد کليه طرف هاي ذينفع درون و برون مرزي در خصوص صحت فعاليت هاي ارزيابي انطباق 
4-    پيشگيري از خروج ارز در زمينه تاييد صلاحيت ها و ارزآوري براي کشور در قبال صدور خدمات تاييد صلاحيت براي نهادهاي ارزيابي انطباق خارجي
     وظايف:
    1- اجراي مصوبات و مقررات مربوطه از جمله بند 7 آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه
        چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي از طريق واگذاري بخشي
       از تصدي گري هاي دولت به نهادهاي تأييد صلاحيت نهادهاي ارزيابي انطباق از جمله نهادهاي ذيل:

      1-1 نهادهاي گواهي کننده سيستم هاي مديريتي بر اساس استاندارد   ISO/IEC17021
     1-2 آزمايشگاه هاي آزمون و کاليبراسيون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025و دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه
     1-3 نهادهاي بازرسي کننده براساس استاندارد ISO/IEC17020 و دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه
     1-4 نهادهاي گواهي کننده محصول بر اساس استاندارد   ISO/IEC 17065
     1-5 نهادهاي گواهي کننده اشخاص بر اساس استاندارد   ISO/IEC 17024
     1-6 آزمايشگاه هاي ارائه دهنده آزمون کفايت تخصصي براساس استاندارد ISO/IEC17043
     1-7 آزمايشگاه هاي تشخيص طبي براساس استاندارد ISO 15189
     1-8 تهيه کنندگان مواد مرجع بر اساس ISO Guide 34
     1-9 مشاوران براساس دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه
      2- انجام تحقيقات و جمع آوري اطلاعات و مدارک از داخل و خارج کشور در مورد مقررات و ضوابط فعاليت هاي تأييد صلاحيت و ارزيابي
      انطباق و تحليل آنها به منظور استفاده در تدوين مقررات و ضوابط مربوطه و طراحي، مستندسازي و استقرار نظام مديريتي لازم در مرکز ملي
      تأييد صلاحيت ايران طبق استانداردبين المللي
ISO/IEC 17011 و ضوابط و مقررات بين المللي 
 3- مشارکت و همکاري در تهيه و تدوين استانداردهاي مورد نياز مرتبط با حوزه فعاليت تأييد صلاحيت نهادهاي ارزيابي انطباق از طريق تحليل
 اطلاعات و مدارک جمع آوري شده در بند2 به منظور استفاده در تدوين استاندارد هاي ملي مربوط در اين زمينه در چارچوب فعاليت هاي مرکز
 ملي تأييد صلاحيت ايران

 4- فراهم کردن شرايط براي عضويت در مجامع بين المللي ذيربط و پذيرفته شدن در ترتيبات بين المللي شناسايي چند جانبه و متقابل MLA
  و 
MRA از طريق ايجاد و حفظ روابط ، همکاري و هماهنگي با سازمانهاي بين المللي، منطقه اي و ملي ساير کشورها که در زمينه هاي
  مختلف تأييد صلاحيت نهادها، آزمايشگاه و مشاوران مندرج در بند يک فعاليت دارند به ويژه کميته ارزيابي انطباق 
ISO/CASCO
  5- تعامل با نهادهاي تأييد صلاحيت ساير کشورها به منظور کسب تجربيات و تبادل اطلاعات و تشريک مساعي در امور اجرايي
  6-ثبت ملي گواهينامه هاي تأييد صلاحيت صادره توسط مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران براي نهادها، آزمايشگاه ها و مشاوران مندرج در بند يک
   و تهيه و انتشار فهرست مربوطه در وب سايت مرکز

  7- انجام فعاليت هاي ترويجي و اطلاع رساني در مورد مقررات، ضوابط و ساير موضوعات مربوط به تأييد صلاحيت نهادها، آزمايشگاه ها و
  مشاوران مندرج در بند يک به روش هاي مقتضي از جمله از طريق برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي توجيهي و انتشارات تخصصي

  8- اظهارنظر در مورد پيش نويس ضوابط و استانداردهاي بين المللي در زمينه هاي مرتبط با تأييد صلاحيت و همچنين شرکت در اجلاسيه هاي
  مجامع و سازمانهاي بين المللي ذيربط به منظور مشارکت در تدوين ضوابط و استانداردهاي بين المللي مربوطه

   9- استفاده از ارزيابان، کارشناسان و متخصصان فني خارج از مرکز در امور مختلف پس از تأييد آنها توسط مرکز با رعايت ضوابط و 
   مقررات  ملي و بين المللي بر حسب نياز

   10-انجام نياز سنجي هاي آموزشي کليه کارکنان دست اندرکار در مرکز و همچنين نياز سنجي آموزشي ارزيابان و متخصصان فني مورد نياز
    برون سازماني و ايجاد تمهيدات لازم براي ارائه آموزش هاي مرتبط و روزآمد نمودن مستمر دانش و توانمنديهاي افراد مذکور